Bedrijfsvoering

Onze doelen

 De stichting heeft tot doel om: 

  • Zwerfafval in Lelystad te bestrijden (voorkomen, verminderen en opruimen);
  • Een sociale verbinding te vormen in Lelystad;
  • Bewustwording te creëren in Lelystad over zwerfafval.

Dat bereiken we door

  • Samen DOEN: organiseren van diverse opruimacties
  • Samen DENKEN: meedenken met gemeente, provincie, Rijkswaterstaat, maatschappelijke organisaties, ondernemers en scholen om zwerfafval te voorkomen/verminderen;
  • Samen STERK: inwoners in Lelystad in staat stellen om zwerfafval op te ruimen en hierover zichtbaar, verbindend en positief te communiceren.

De SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn opgesteld door de Verenigde Naties om de wereld een betere plek te maken in 2030.  Lelystad Schoon draagt bij aan een aantal van deze doelen. SAMEN werken we aan een betere wereld. Voor NU en in de toekomst!

Beloning bestuur

Het bestuur ontvangt een vrijwilligersvergoeding voor alle werkzaamheden die zij verrichten ten behoeve van de stichting.


Beheer en besteding vermogen

De stichting heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de stichting is beperkt tot het vermogen dat nodig is voor de activiteiten van de stichting en om de continuïteit te waarborgen. Reserveringen lichten we toe in het jaarplan.

ANBI status

De stichting dient met het geheel van haar activiteiten het algemeen belang. Dit blijkt uit het doel en de voorgenomen activiteiten zoals in de statuten staat omschreven. 

De stichting is door de inspecteur van de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Inschrijving

Stichting Lelystad Schoon is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 84064315.


Stichting Lelystad Schoon is bekend bij de belastingdienst onder RSIN nummer 863082671.