Algemene-Voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van promotiekleding van Stichting Lelystad Schoon en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Stichting Lelystad Schoon en jou.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kun je online kennis nemen van deze algemene voorwaarden en/of de deze algemene voorwaarden.

HET AANBOD
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De afbeeldingen van de aangeboden producten in de webshop zijn voorbeelden die voorzien worden van ons logo. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Stichting Lelystad Schoon niet.

DE PRIJS
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw, maar exclusief eventuele verzendkosten.

BETALING
1. Je dient bij voorkeur gebruik te maken van de mogelijkheid om online te betalen via PayPal.
2. Mocht je bezwaren hebben met deze manier van betalen neem dan contact met ons op.

LEVERING EN UITVOERING
1. Stichting Lelystad Schoon neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat in de bestelbon staat aangegeven.
3. Stichting Lelystad Schoon zal de bestellingen uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien Stichting Lelystad Schoon hier niet aan kan voldoen heb je het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding zal Stichting Lelystad Schoon het bedrag dat je hebt betaald voor niet geleverde goederen terugbetalen.
5. Voor de kosten van eventuele bezorging worden de geldende tarieven van PostNL gehanteerd. Verzending is op eigen risico van de koper.

DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat je het aanbod hebt geaccepteerd en voldaan hebt aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Als je het aanbod langs de elektronische weg hebt geaccepteerd, ontvang je per e-mail een bevestiging. Zolang je deze mail niet hebt ontvangen, kun je de overeenkomst ontbinden.
3. Stichting Lelystad Schoon zal uiterlijk bij levering van het product:
a. De bestelbon;
b. De algemene voorwaarden.

KLACHTENREGELING
1. Klachten over de uitvoering van een overeenkomst dien je direct nadat je de gebreken hebt geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven kenbaar te maken via [email protected].
2. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, word je hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
3. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

GESCHILLEN
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.